Algemene voorwaarden

DEFINITIES

BaseClear: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BaseClear B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Leiden, aan de Sylviusweg 74 (2333 BE), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Rijnland onder nummer 28060938.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met BaseClear een overeenkomst aangaat

Overeenkomst: de overeenkomst tussen BaseClear en de opdrachtgever, waarin BaseClear zich verplicht tot het verlenen van de daarin omschreven diensten en waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uit maken.

VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BaseClear en een Opdrachtgever, en alle rechtshandelingen die daaraan redelijkerwijs zijn voorafgegaan of uit volgen. Afwijking van deze voorwaarden door de Opdrachtgever of door BaseClear dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door BaseClear en Opdrachtgever te worden geaccepteerd.

2. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van BaseClear zijn altijd vrijblijvend. BaseClear heeft het recht een door een Opdrachtgever aanvaard aanbod te herroepen, mits uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na deze aanvaarding. De prijzen zijn vermeld in euro (€ of EUR) en altijd exclusief BTW. De aanbiedingen en offertes van BaseClear blijven dertig (30) dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.

3. Zoals genoemd in artikel 2, komt een overeenkomst tussen BaseClear en de Opdrachtgever tot stand door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een aanbod van BaseClear. Bestellingen van de Opdrachtgever, anders dan de aanvaarding van een reeds door BaseClear gedane aanbod, gelden altijd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Het staat BaseClear steeds vrij een opdracht niet te aanvaarden.

4. Wanneer de Opdrachtgever de bestelling na aanvaarding door BaseClear nog aanpast of wijzigt, met een vermindering van de werkzaamheden door BaseClear tot gevolg, is BaseClear niettemin gerechtigd tot de volledig eerder overeengekomen vergoeding. Elke aanpassing of wijziging van de bestelling die bestaat uit een vermeerdering van de werkzaamheden door BaseClear, wordt beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod (artikel 3) althans een nieuwe bestelling en moet daarom schriftelijk worden goedgekeurd althans geaccepteerd.

5. Uitvoering van overeengekomen opdrachten door BaseClear vindt plaats op de door BaseClear te bepalen wijze. Alle rechten op deze werkwijzen en andere door BaseClear ontwikkelde uitvindingen naar aanleiding van een opdracht zullen aan BaseClear toekomen. BaseClear zal gelijksoortige werkwijzen ook mogen verrichten voor andere Opdrachtgevers.

6.1. Een afgesproken termijn inzake het verrichten van de werkzaamheden door BaseClear is altijd een richtlijn en bindt BaseClear nimmer, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2. Indien overschrijding van de afgesproken termijn dreigt, zal BaseClear de Opdrachtgever hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte brengen.

7.1. BaseClear is steeds bevoegd (een deel van haar) werkzaamheden door derden te laten verrichten, zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever.
7.2. BaseClear aanvaardt geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor hulppersonen of derde-partijen, die op verzoek van de Opdrachtgever zijn ingeschakeld bij de (gedeeltelijke) uitvoering van de werkzaamheden.

8.1. BaseClear zal informatie en resultaten voortvloeiend uit een opdracht strikt geheim houden en uiterlijk vijf (5) jaar na voltooiing van de opdracht vernietigen, tenzij anders is overeengekomen. Kennisneming van informatie en resultaten voortvloeiend uit een opdracht kan uitsluitend geschieden door de Opdrachtgever zelf, tenzij de toepasselijke wet- en regelgeving anders bepaald.
8.2. Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde tot striktste geheimhouding van al hetgeen Opdrachtgever ten gevolge van een opdracht te weten komt of is gekomen over BaseClear, de mensen of de werkwijze van BaseClear (en aan haar gelieerde partijen). Uitsluitend na schriftelijke en voorafgaande toestemming van BaseClear mag informatie, anders dan de directe resultaten van de opdracht, ter inzage worden gegeven aan derden, tenzij de toepasselijke wet- en regelgeving anders bepaald. Indien de toepasselijke wet- en regelgeving anders bepaald, is de Opdrachtgever verplicht BaseClear hiervan kennis te geven. De Opdrachtgever is voorts altijd verplicht te verwijzen naar de naam ‘BaseClear’ indien en wanneer zulke informatie wordt geopenbaard.

9.1. BaseClear zal haar werkzaamheden met de juiste professionele zorg en kwaliteit uitvoeren. Een Overeenkomst met de Opdrachtgever wordt nooit gezien als een resultaatsverbintenis, altijd als een inspanningsverplichting. Er kan door Opdrachtgever uitsluitend aanspraak gemaakt worden op het bereiken van enig resultaat van een opdracht na een uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke garantie van BaseClear, dat dit resultaat zal worden bereikt.
9.2. BaseClear zal de werkzaamheden kosteloos opnieuw verrichten indien niet is voldaan aan de vereiste vakmanschap en zorg, mits de Opdrachtgever binnen twee (2) weken na het verkrijgen van de resultaten daartoe een gemotiveerd verzoek indient bij BaseClear, en BaseClear tevens -voor zover nodig- de beschikking krijgt over nieuwe monsters.
9.3. De aansprakelijkheid van BaseClear, alsmede van haar werknemers en aan haar gelieerde partijen, jegens de Opdrachtgever, is altijd beperkt tot de directe schade van Opdrachtgever (of van een derde-partij) volgend uit een opdracht en is voorts te allen tijde beperkt tot een vermindering (tot maximaal 0 (nul)) van de door de Opdrachtgever aan BaseClear betaalde vergoeding voor een betreffende opdracht.
9.4. BaseClear is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, immateriële schade en/of indirecte schade geleden door de Opdrachtgever (of derde-partijen) die voortvloeit uit een opdracht, tenzij er sprake is van grove schuld of (aantoonbare opzet) van BaseClear.
9.5. De aansprakelijkheid van BaseClear, haar werknemers of gelieerde partijen is in ieder geval altijd beperkt tot maximaal de uitkering, in verband daarmee verricht, door of op basis van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van BaseClear.

10.1.De te analyseren monsters dienen door de Opdrachtgever altijd op deugdelijke wijze te zijn verpakt en voorbereid voor transport, en voorzien te zijn van een deugdelijke inhoudsopgave, waarbij de kosten van het transport voor rekening van de Opdrachtgever zijn, ook als BaseClear dit transport regelt. BaseClear is altijd gerechtigd monsters die niet voldoen aan de overeengekomen eisen, te weigeren en op kosten van Opdrachtgever te retourneren.
10.2. BaseClear is nimmer aansprakelijk voor enig verlies of beschadiging van de monsters tijdens opslag, transport of werkzaamheden. BaseClear mag monsters naar eigen inzicht gebruiken en de keuze hebben restanten te vernietigen, bewaren of op kosten van Opdrachtgever retour te zenden.

11.1. De resultaten van de opdrachten uitgevoerd door BaseClear, zoals bijvoorbeeld onderzoeksresultaten, kunnen aan Opdrachtgever worden verstrekt aan de hand van een online applicatie.
11.2. Opdrachtgever is verzekerd tot de toegang tot de applicaties en de gerelateerde modules zoals bedoeld in 11.1, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de Licentie- en Supportovereenkomst accepteert en dat zij en haar individuele gebruikers (werknemers van Opdrachtgever) de daartoe bestemde gebruikersvoorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

12.1. BaseClear is gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en een Overeenkomst met de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade aan de zijde van de Opdrachtgever indien:

a. de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst;
b. aan de Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;
c. de Opdrachtgever failliet is verklaard;
d. de (vennootschap van de) Opdrachtgever is ontbonden of haar onderneming is gestaakt;
e. het redelijkerwijs niet mogelijk is de benodigde in- en uitvoeringsvergunningen bij de bevoegde autoriteiten te bemachtigen met betrekking tot de te leveren goederen of de al geleverde goederen.

12.2. Onverminderd het bepaalde in het vorige artikellid, zal BaseClear te allen tijde gerechtigd zijn om een bestelling geheel of gedeeltelijk op te zeggen, in welk geval de Opdrachtgever slechts een vergoeding zal ontvangen voor haar kosten die ingetreden zijn voorafgaand aan deze opzegging.

13. De Opdrachtgever dient de door BaseClear opgemaakte facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen vanaf de factuurdatum. BaseClear is gerechtigd de Opdrachtgever periodieke (tussentijdse) facturen te sturen. Bij overschrijding van de in dit artikellid genoemde betalingstermijn is de betaling direct en geheel opeisbaar en is de Opdrachtgever in verzuim en tevens alle buitengerechtelijke, doch ook alle in een eventuele procedure werkelijk door BaseClear te maken, kosten verschuldigd aan BaseClear, evenzeer als in ieder geval 1% rente per maand over het van de Opdrachtgever te vorderen bedrag. BaseClear heeft in dat geval het recht de buitengerechtelijke incassokosten te fixeren op (tenminste) 15 % van de vordering met een minimum van € 250,onverminderd haar recht de werkelijke (hogere) kosten te vorderen van Opdrachtgever. Een eventueel recht op verrekening van of opschorting door de Opdrachtgever is uitgesloten.

14.1. Deze Overeenkomst is bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands Recht.
14.2. Geschillen worden berecht door de daartoe bevoegde rechter in Den Haag, Nederland.

15. Indien van deze voorwaarden versies in andere talen door de Opdrachtgever zijn ontvangen, zal de Nederlandse versie prevaleren.

© BaseClear, Leiden, Nederland, Mei 2018

Convinced? Get in touch

Get a quoteMeet baseClearContact form